ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 300,000 บาท

คุณภัทรพร  มิลินทสูต มอบเงิน จำนวน 300,000 บาท  สมทบกองทุน “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ” รับมอบโดย ศ.นพ. อภิชาติ  อัศวมงคลกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล เมื่อวันศุกร์ที่  16 ธันวาคม 2565 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมคณะฯ  ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
16/12/3108 - 12/1/3109