ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 1,030,000 บาท

แพทย์ศิริราชรุ่น 80 มอบเงิน จำนวน 1,030,000 บาท  มอบโดย ศ. เกียรติคุณ นพ.เจน  มโนนุกุล พร้อมคณะแพทย์ศิริราช รุ่น 80 รับมอบโดย ศ.นพ. อภิชาติ  อัศวมงคลกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล เมื่อวันศุกร์ที่  16 ธันวาคม 2565 เวลา 11.30 น.  ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
16/12/3108 - 16/1/3109