ศ. นพ. ทวีศักดิ์ แทนวันดี หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท

คุณสมทรง – คุณปิยะดา  อานนท์วัฒนา มอบเงินจำนวน  100,000 บาท สมทบกองทุน “สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์” รับมอบโดย ศ. นพ. ทวีศักดิ์  แทนวันดี   หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ และ อ. นพ. มานัส  รุจิวโรดม     อาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์สาขาวิชา เมื่อวันพุธที่  29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ บริเวณโถง ตึกอำนวยการ ชั้น 1  โรงพยาบาลศิริราช





งานสื่อสารองค์กร
29/11/3108 - 29/12/3109