ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท

รศ.นพ.พิทักษ์  และ พญ.พรภุชงค์  เลาห์เกริกเกียรติ มอบเงินจำนวน  1,000,000 บาท  สมทบกองทุน “อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา” รับมอบโดย ศ.นพ. อภิชาติ  อัศวมงคลกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565   เวลา  13.00 น. ณ ห้องประชุมคณะฯ  ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
14/12/3108 - 14/1/3109