ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 500,000 บาท

บริษัท เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) มอบโดย รศ.นพ.พิทักษ์  เลาห์เกริกเกียรติ  พร้อมคณะ มอบเงินจำนวน  500,000 บาท สมทบกองทุน “ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์   อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา” รับมอบโดย ศ.นพ. อภิชาติ  อัศวมงคลกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา  13.00 น.        ณ ห้องประชุมคณะฯ  ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
14/12/3108 - 14/1/3109