ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเงินจำนวน 300,000 บาท

คุณพรศรี  โล่ห์วนิชชัย พร้อมครอบครัว ในนาม คุณพ่อฮวดเคี้ยง แซ่โล้ว มอบเงินจำนวน   300,000 บาท สมทบกองทุน “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ” รับมอบโดย ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565       เวลา 12.30 น. ณ บริเวณโถง ตึกอำนวยการ ชั้น 1  โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
14/12/3108 - 14/1/3109