ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 200,000 บาท

คุณสุขุม กาญจนพิมาย มอบเงินจำนวน  200,000 บาท สมทบกองทุน “ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย”   รับมอบโดย ศ.นพ. อภิชาติ  อัศวมงคลกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล   เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00น. ณ สำนักงานคณบดี ตึกอำนวยการ ชั้น 2  โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
13/12/3108 - 13/1/3109