ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท

บริษัท เอ็น.ซี.อาร์.รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด มอบเงินจำนวน  1,000,000 บาท มอบโดย คุณสุวิมล  บุญบรรดารสุข กรรมการบริษัท เอ็น.ซี.อาร์.รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด พร้อมคณะ สมทบกองทุน “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ” รับมอบโดย ศ.นพ. อภิชาติ  อัศวมงคลกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และ ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 12.00น. ณ บริเวณโถง ตึกอำนวยการ ชั้น 1  โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
9/12/3108 - 9/1/3109