ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 1,500,000 บาท

บริษัท โตโย มิลเลนเนียม จำกัด (สำนักงานใหญ่) มอบโดย คุณภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส ประธานบริหารเจ้าหน้าที่ ปธพ.6 มอบเงินจำนวน  1,500,000 บาท สมทบกองทุน “ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย”  และ กองทุน “สรรค์ศิลป์ศิริราช”  รับมอบโดย ศ.นพ. อภิชาติ  อัศวมงคลกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล รศ.นพ. เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมบริการและคุณค่าองค์กร อ.นพ. ศิริชัย กำเนิดนักตะ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช และ นพ. สิชน ลือฤทธิพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมบริการและคุณค่าองค์กร  เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00น. ณ ห้องรับรองงานกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์  ตึกอำนวยการ ชั้น 1  โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
13/12/3108 - 13/1/3109