ผศ.พญ.ฐิติมา ว่องวิริยะวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีงานกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์ รับมอบเงินจำนวน 2,000,000 บาท

บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด มอบโดยคุณสุทธิคำ  แต่โสภาพงษ์ พร้อมครอบครัว มอบเงินจำนวน  2,000,000 บาท สมทบกองทุน  “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ” และกองทุน  “ผู้ป่วยยากไร้ รพ.ศิริราช” รับมอบโดย ผศ.พญ.ฐิติมา  ว่องวิริยะวงศ์  ผู้ช่วยคณบดีงานกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์  จำกัด จ.สมุทรสาคร

งานสื่อสารองค์กร
1/12/2565 - 1/1/2566