ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 50,000 บาท

คุณภัทรเพ็ญ  มโนรมย์ภัทรสาร เป็นผู้แทนมอบเงินจำนวน 50,000 บาท ในนาม นาวาอากาศเอก(พิเศษ) แพทย์หญิง จินตนา มโนรมย์ภัทรสาร เพื่อสมทบกองทุน เพื่องานวิจัยขั้นสูงสำหรับโรคมะเร็งเนื้อเนื่อเกี่ยวพัน (SARCOMA)” รับมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
26/5/2565 - 26/6/2565