ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบรถกระบะติดตั้งห้องแช่เย็นอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส จำนวน 1 คัน มูลค่า 862,000 บาท

คุณชูวิทย์  กมลวิศิษฎ์ พร้อมคณะ มอบรถกระบะติดตั้งห้องแช่เย็นอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส จำนวน 1 คัน มูลค่า 862,000 บาท เพื่อมอบให้ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช รับมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมด้วย รศ. พญ. รสริน  รัตนเลขา หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ อ. ดร. นพ. ณปกรณ์  แสงฉาย รองหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ และ ผศ. ดร. เบญจพร  ภมรพล ทีมบริหารภาควิชากายวิภาคศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
3/5/2565 - 3/6/2565