ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 10,000,000 บาท

คุณอารย์ – คุณเสาวณี  ปาลเดชพงศ์ มอบเงินจำนวน 10,000,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษารับมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เมื่อวันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 12.30 น.
ณ ห้องรับรองผู้อุปการคุณ งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
12/4/2565 - 12/5/2565