ผศ.นพ.มนศักดิ์ ชูโชติรส รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเงินจำนวน 183,357 บาท

พนักงานบริษัท เอ็นเอ็มบี  มินีแบไทย จำกัด นำโดย คุณพาษกล  วัจนสุนทร ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหาร บริษัท เอ็นเอ็มบี  มินีแบไทย จำกัด มอบเงินจำนวน 183,357 บาท เพื่อสมทบกองทุน อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา” รับมอบโดยผศ.นพ.มนศักดิ์ ชูโชติรส รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช มื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม2565 เวลา 11.30 น.  โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
28/3/2565 - 28/4/2565