ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินจำนวน 2,000,000 บาท

คุณภรภัสสรณ์  - คุณดวงเดือน เจริญจิตต์กุล และครอบครัว มอบเงินจำนวน 2,000,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา และกองทุน กายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ” รับมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมด้วย ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ. ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพและ ศ.คลินิก ร.ต.ท. นพ. อารีศักดิ์  โชติวิจิตร แพทย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด สาขาออร์โธปิดิกส์บูรณสภาพ เมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
23/2/2565 - 23/3/2565