ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินจำนวน 6,000,000 บาท

คุณบุญชู  ตรีทอง และครอบครัว มอบเงินจำนวน 6,000,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน เพื่อผู้ป่วยรพ.ศิริราชมูลนิธิ กองทุน ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ และกายภาพบำบัดกองทุน จัดหาวัคซีนป้องกันโควิด – 19 เพื่อผู้ด้อยโอกาส และกองทุน ช่วยเหลือทุนการศึกษาแพทย์ศิริราช”  รับมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมด้วย ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ. ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ และ ศ.คลินิก ร.ต.ท. นพ. อารีศักดิ์  โชติวิจิตร แพทย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด สาขาออร์โธปิดิกส์บูรณสภาพ เมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00 น.
ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช 

งานสื่อสารองค์กร
23/2/2565 - 23/3/2565