คุณอรภรณ์ ดำรงวัฒนกุล รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลด้านวิชาการ รับมอบเงินจำนวน 300,000 บาท

คุณทำนุ – คุณเบญจวรรณ  ตู้จินดา  มอบเงินจำนวน 300,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน ศิริราชสู้ภัยโควิด รับมอบโดย คุณอรภรณ์  ดำรงวัฒนกุล รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลด้านวิชาการ เมื่อวันอังคารที่ 18 มกราคม 2565เวลา 10.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
18/1/2565 - 18/2/2565