ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท

คุณยุพดี  สุขโกศล มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถรับมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
30/9/2564 - 30/10/2564