ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 1,198,000 บาท

พนักงานสายงานโครงสร้างพื้นฐาน (สกพอ.) และบริษัทเอกชนในโครงการ มอบเงินจำนวน 1,198,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน ศิริราชสู้ภัยโควิดจัดสร้างหอผู้ป่วยวิกฤตโรคโควิด 19 (ICU สนาม) รับมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
24/9/2564 - 24/10/2564