รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท

บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณสุนทรี  จรรโลงบุตร มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน ทุนธงวันมหิดลรับมอบโดย รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมสื่อ ฯ งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
22/9/2564 - 22/10/2564