โดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำโดย นพ. วชิรบุณย์ ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการแพทย์โรงพยาบาลธนบุรี ร่วมด้วย คุณทิพย์วรรณ รุจิโรจน์พิพัฒนา และคุณอนุเทพ เลิศสกุลทองมอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน ทุนธงวันมหิดลรับมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เมื่อวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 12.30 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
22/9/2564 - 22/10/2564