ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย นำโดย คุณศักดิ์ชัย ยอดวานิชนายกสมาคมกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  กิตติธเนศวร นายกสมาคมกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และคุณกิตติ  อภิชนบัญชา นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน ศิริราชสู้ภัยโควิดรับมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เมื่อวันอังคาร 21 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
21/9/2564 - 21/10/2564