ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท

บริษัท ชินวงศ์ฟู้ด จำกัด นำโดย คุณวิชิต – คุณจารุณี ชินวงศ์วรกุล มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน จัดสร้างหอผู้ป่วยวิกฤตโรคโควิด 19 (ICU สนาม)” รับมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมด้วย รศ.พญ.วนัทปรียา  พงษ์สามารถ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
16/9/2564 - 16/10/2564