ศ. นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท

คุณสวง  ผ่องศรี มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน ผ่าตัดกระดูกสันหลัง” รับมอบโดย ศ. นพ. อภิชาติ  อัศวมงคลกุล หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เมื่อวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด 9 ตึกสยามินทร์ ชั้น 9

งานสื่อสารองค์กร
14/10/2564 - 14/10/2564