รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเงินจำนวน 500,000 บาท

คุณวราพงษ์   เกียรตินิยมรุ่ง พร้อมพี่น้องและผองเพื่อน มอบเงินจำนวน 500,000 บาท
เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สมทบกองทุน
ศิริราชสู้ภัยโควิด รับมอบโดย รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ร่วมด้วย ผศ.นพ. วิษณุ กัมทรทิพย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู เมื่อวันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
1/9/2564 - 1/10/2564