ศ.คลินิก นพ. วิรุณ บุญนุช ประธานสภาอาจารย์ รับมอบเงินจำนวน 200,000 บาท

คุณเพชรรัตน์  ทองบริสุทธิ์ เป็นผู้แทนมอบในนาม อผภ.ดร.เกรียงเพ็ชร ทองบริสุทธิ์ มอบเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่อง AIRVO 2 เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง โครงการต่อลมหายใจ รับมอบโดย ศ.คลินิก นพ. วิรุณ บุญนุช ประธานสภาอาจารย์ เมื่อวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
31/8/2564 - 1/10/2564