ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 450,000 บาท

คุณสุรินทร์  กฤตยาพงศ์พันธุ์ เป็นผู้แทนมอบในนามคุณแม่สุนีย์   กฤตยาพงศ์พันธุ์ มอบเงินจำนวน 450,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน ศิริราชสู้ภัยโควิด รับมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมด้วย รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รศ. ดร. นพ. วิทูร  ชินสว่างวัฒนกุล หัวหน้าสถานวิทยามะเร็งศิริราช และหัวหน้าสาขาวิชาศัลยศาสตร์ทั่วไป รศ.นพ. ไชยรัตน์  เพิ่มพิกุล หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ รศ. นพ. สุรศักดิ์  อังสุวัฒนา หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา และ ศ.นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
30/8/2564 - 30/9/2564