รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเงินจำนวน 730,000 บาท

คุณกฤษฎา  จิตกล้า พร้อมครอบครัว มอบเงินจำนวน 730,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน โครงการต่อลมหายใจและสมทบกองทุน ศิริราชสู้ภัยโควิด รับมอบโดย รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ร่วมด้วย คุณจุฑามาศ ค้าแพรดี ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ฯ ด้านบริการผู้ป่วยนอกและกิจกรรมพิเศษ ฝ่ายการพยาบาล เมื่อวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
6/8/2564 - 6/9/2564