คุณชนานันท์ บุตรโต พยาบาล ฝ่ายการพยาบาล รับมอบชุด PEE จำนวน 82 ชุด พร้อมอาหารกล่องและขนม จำนวน 325 กล่อง

คุณสิริเกศ – คุณอุดมศักดิ์ มาทอง คุณเสาวณีย์  พงศ์จิราธเนศ คุณชัญญา  แซ่เตีย คุณฐิตารี ว่องแสงคุณ คุณปาลิณี รุ่งเรือง คุณปิยะบุตร เลิศดำริการ ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์ คุณรภัสสา ศิริเลิศโสภณ คุณพรณภา รังษีหิรัญรัตน์ คุณพัชรี เลิศสกุลวรกาล คุณยุพดี จักรศรีพร และเพื่อนๆ มอบชุด PEE จำนวน 82 ชุด พร้อมอาหารกล่องและขนม จำนวน 325 กล่อง เพื่อมอบให้โรงพยาบาลศิริราช รับมอบโดย คุณชนานันท์  บุตรโต พยาบาล ฝ่ายการพยาบาล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
20/5/2564 - 20/6/2564