รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบผลไม้

รายการชีวิตชีวา นำโดย คุณหญิงศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์ ผู้ดำเนินรายการชีวิตชีวา มอบผลไม้ อาทิ ลองกอง กล้วย ขนุน เพื่อให้โรงพยาบาลศิริราช รับมอบโดย รศ.นพ.วิศิษฎ์  วามวาณิชย์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ร่วมด้วย ศ. นพ. อภิชาติ  อัศวมงคลกุล หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.30 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช


งานสื่อสารองค์กร
27/5/2564 - 27/6/2564