คุณจุฑามาศ ค้าแพรดี ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ฯ ด้านบริการผู้ป่วยนอกและกิจกรรมพิเศษ ฝ่ายการพยาบาล รับมอบอาหารกล่องและเบเกอรี จำนวน 310 กล่อง

คุณสิริเกศ  มาทอง คุณชัญญา  แซ่เตีย และคุณเสาวณีย์  พงศ์จิราธเนศ มอบอาหารกล่องและเบเกอรี จำนวน 310 กล่อง เพื่อมอบให้โรงพยาบาลศิริราช รับมอบโดย คุณจุฑามาศ ค้าแพรดี ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ฯ ด้านบริการผู้ป่วยนอกและกิจกรรมพิเศษ ฝ่ายการพยาบาล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
27/5/2564 - 27/6/2564