ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย นำโดย คุณไพบูลย์  นลินทรางกูร มอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน ศิริราชสู้ภัยโควิด รับมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมด้วย รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช และ รศ.ดร.นพ.ยงยุทธ  ศิริวัฒนอักษร  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
25/5/2564 - 25/6/2564