รศ.ดร.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเงิน จำนวน 2,000,000 บาท พร้อมชุด PPE จำนวน 3,000 ชุด

คุณวิชัย – คุณจุฑามาศ  เบญจรงคกุล มอบเงิน จำนวน 2,000,000 บาท พร้อมชุด PPE
จำนวน 3
,000 ชุด เพื่อสมทบกองทุน ศิริราชสู้ภัยโควิดรับมอบโดย รศ.ดร.นพ.ยงยุทธ  ศิริวัฒนอักษร  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ร่วมด้วย ผศ. นพ. ศรัทธา  ริยาพันธ์ ประธานศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น.
ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
24/5/2564 - 24/6/2564