ผศ. นพ. ดิเรก ตันติเกตุ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด สาขาวิชาการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท

คุณนิรันดร์  ตันติเกตุ มอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน ศิริราชสู้ภัยโควิด” รับมอบโดย ผศ. นพ. ดิเรก  ตันติเกตุ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด  สาขาวิชาการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ เมื่อวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

งานสื่อสารองค์กร
19/5/2564 - 19/6/2564