รศ. พญ. วนัทปรียา พงษ์สามารถ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 30,000 บาท

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม นำโดย คุณวิเชียร  ชุติมาสกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม มอบเงิน จำนวน 30,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน ศิริราชสู้ภัยโควิด รับมอบโดย รศ. พญ. วนัทปรียา  พงษ์สามารถ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
17/5/2564 - 17/6/2564