ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 20,000,000 บาท

 

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณประชัย – คุณอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ มอบเงิน จำนวน 20,000,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน โครงการต่อลมหายใจ สำหรับจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ ไฮโฟลว์ รับมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมด้วย รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รศ. นพ. นิธิพัฒน์  เจียรกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค และ อ.นพ.สมบูรณ์ อินทลาพร ภาควิชาเวชศาสตร์ป่องกันและสังคม สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช


งานสื่อสารองค์กร
14/5/2564 - 14/6/2564