ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 2,300,000 บาท

 

คุณประทีป  ดำรงค์สุทธิพงศ์ มอบเงิน จำนวน 2,300,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน โครงการต่อลมหายใจ รับมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมด้วย รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช และ รศ. พญ. วนัทปรียา  พงษ์สามารถ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช


งานสื่อสารองค์กร
14/5/2564 - 14/6/2564