รศ. นพ. สมชาย ลีลากุศลวงศ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน 1,000,000 บาท

คุณณัฐนิช  อรุณรัติยากร เป็นผู้แทนมอบในนามคุณวิไล  อรุณรัติยากร มอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท เข้ากองทุน ศิริราชสู้ภัยโควิด รับมอบโดย รศ. นพ. สมชาย  ลีลากุศลวงศ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
14/5/2564 - 14/6/2564