ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 3,000,000 บาท

คุณมานัส  เติมธนาศักดิ์ และ คุณอรัญญา  ตระการศักดิกุล มอบเงิน จำนวน 3,000,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน โครงการต่อลมหายใจ รับมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมด้วย รศ. นพ. นิธิพัฒน์  เจียรกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมสื่อมวลชน ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
11/5/2564 - 11/6/2564