ศ.คลินิก นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 200,000 บาท

สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน (สวตท.) นำโดย คุณวิสิฐ  ตันติสุนทร มอบเงิน จำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน ศิริราชสู้ภัยโควิด รับมอบโดย ศ.คลินิก นพ.อดุลย์  รัตนวิจิตราศิลป์  รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.30 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
7/5/2564 - 7/6/2564