ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 2,000,000 บาท

บริษัท ทีเคไอ เพอร์เพชชวล จำกัด (สำนักงานใหญ่) และครอบครัวบุญญาปะมัย นำโดย คุณภูมิพันธ์  บุญญาปะมัย มอบเงิน จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติและสมทบกองทุน อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา  รับมอบโดย ศ.นพ.อภิชาติ  อัศวมงคลกุล  หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องรับรองผู้อุปการคุณ งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
7/5/2564 - 29/6/2564