ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท

 

   

บริษัท ซี แวลู จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร.พจน์  อร่ามวัฒนานนท์  ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ มอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน ศิริราชรักษภิบาล  รับมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมด้วย รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รศ.นพ.นริศ  กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม และ รศ. นพ. นิธิพัฒน์  เจียรกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.30 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

   

งานสื่อสารองค์กร
6/5/2564 - 20/6/2564