รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเงิน จำนวน 400,000 บาท

คุณศิริพร  ไชยสุต และครอบครัว มอบเงิน จำนวน 400,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน โครงการต่อลมหายใจเพื่อจัดซื้อเครื่อง high flow” จำนวน 2 เครื่อง รับมอบโดย รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ร่วมด้วย รศ.นพ.นริศ  กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มิดล เมื่อวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
5/5/2564 - 8/6/2564