รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มิดล รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท

คุณธเนศ – คุณนิรันดร  จิตจักร์ มอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา รับมอบโดย รศ.นพ.นริศ  กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มิดล เมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องรับรองผู้อุปการคุณ งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
3/5/2564 - 8/6/2564