ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 2,000,000 บาท

คุณชูวิทย์  กมลวิศิษฏ์ มอบเงิน จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์  รับมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมด้วย รศ.พญ. รสริน  รัตนเลขา หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ และ อ.ดร.นพ.ณปกรณ์  แสงฉาย อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์  สาขาวิชาจุลกายวิภาคศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
30/4/2564 - 30/5/2564