ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงิน จำนวน 4,000,000 บาท

คุณเจียม  เสาวภา  และครอบครัว มอบเงิน จำนวน 4,000,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน เจียม  เสาวภาและกองทุน เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม รับมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมด้วย รศ.นพ. วินัย รัตนสุวรรณหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม และ อ.ร.ท.นพ.นพดล  โสภารัตนาไพศาล ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 11.30 น. ณ ห้องรับรองผู้อุปการคุณ งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
8/4/2564 - 8/5/2564