รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเตียงและรถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ จำนวน 4 คัน มูลค่า 616,320 บาท

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณปิยะ สุขุมภาณุเมศร์ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กิจการองค์กรและกำกับดูแล คุณบุษบรรณ จีนเจริญ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม ดร.ธนา สราญเวทยพันธุ์ ผู้จัดการอาวุโส สังกัดผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงานสมทบ ARV ในตำแหน่ง General Manager คุณณัฐวีณา สืบจากสิงห์ ผู้จัดการแผนกองค์กรสัมพันธ์ มอบเตียงและรถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ จำนวน 4 คัน มูลค่า 616,320 บาท รับมอบโดย รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ร่วมด้วย รศ.พญ.วนัทปรียา  พงษ์สามารถ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
29/4/2564 - 29/5/2564