รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท

BRAIN 2  นำโดย คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ คุณวาสนา  ทวีแสงสกุลไทย และคุณวิสิฐ  ตันติสุนทร  มอบเงิน จำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน ศิริราชสู้ภัยโควิด รับมอบโดยรศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
11/4/2564 - 11/5/2564