คุณจุฑามาศ ค้าแพรดี ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ฯ ด้านบริการผู้ป่วยนอกและกิจกรรมพิเศษ ฝ่ายการพยาบาล รับมอบอาหารกล่อง เบเกอรี่ และหน้ากากอนามัย

คุณสิริเกศ – คุณอุดมศักดิ์ มาทอง คุณพัชรนันท์  สัญบุญกุล คุณชัญญา  แซ่เตีย คุณเสาวณีย์ พงศ์จิราธเนศ และคุณชัชนี  หวู มอบอาหารกล่อง จำนวน 300 กล่อง เบเกอรี่ จำนวน 70 ชิ้นและหน้ากากอนามัย จำนวน 40 กล่อง เพื่อมอบให้โรงพยาบาลศิริราช รับมอบโดย คุณจุฑามาศ ค้าแพรดี ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ฯ ด้านบริการผู้ป่วยนอกและกิจกรรมพิเศษ ฝ่ายการพยาบาล เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 12.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
31/3/2564 - 30/4/2564