รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเงิน จำนวน 200,000 บาท

คุณสุรินทร์  ประสิทธิ์หิรัญ และครอบครัว มอบเงิน จำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน เพื่อโรงพยาบาลศิริราช รับมอบโดย รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องรับรองผู้อุปการคุณ งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
11/3/2564 - 11/4/2564